Együttműködési megállapodás keretében megvalósuló összefüggő szakmai gyakorlat tudnivalói

2019. június 13.

A szakgimnáziumi tanulók nyári gyakorlati képzése a szakképző iskola és a gyakorlati képzésben részt vevő szervezet közötti együttműködési megállapodás keretében történik. Az együttműködési megállapodást írásba kell foglalni, megkötése, módosítása a területi kamara ellenjegyzésével válik érvényessé.

 

Együttműködési megállapodással folyó képzésnél a gyakorlati képzés szervezője a szakképző iskola: az együttműködési megállapodás megkötését megelőzően és azt követően a nyilvántartást vezető szervvel együttműködve, folyamatosan ellenőrzi a gyakorlati képzés személyi és tárgyi feltételeinek meglétét a gyakorlati képzés feltételeivel részben vagy egészben rendelkező gyakorlati képzést folytató szervezetnél, valamint gondoskodik arról, hogy a tanuló gyakorlati képzése a szakképzési kerettantervnek megfelelően folyjon.

A szakképző iskola a gyakorlati képzés megkezdését megelőzően igazolást állít ki a gyakorlati képzés személyi és tárgyi feltételeinek meglétéről a gyakorlati képzést folytató szervezet részére.

A szakképző iskola az együttműködési megállapodást a gyakorlati képzés megkezdését megelőző tizenötödik napig küldi meg a nyilvántartást vezető szervnek.

A nyári gyakorlat letöltésére 2019.06.15-től 2019.08.31-ig van lehetőség.

A gyakorlati képzést kiskorú tanuló esetében legfeljebb napi 7 órában, 6.00 és 22.00 között, folyamatosan kell megszervezni. Nagykorú tanuló esetén legfeljebb napi 8 óra lehet a gyakorlat.

A nyári gyakorlatot összefüggően (megszakítás nélkül) kell megvalósítani!

Kötelező óraszámok évfolyamonként:

  • szakgimnáziumi 10. és a 11. évfolyamon 140 óra (7 óra x 20 nap)
  • szakgimnáziumi 13. évfolyamon 160 óra (8 óra x 20 nap)

A pihenőidő (heti 2 nap) biztosítására és a nyári szünet (összefüggő 30 nap) kiadására is figyelni kell, valamint lehetőséget kell biztosítani a tanulónak a hiányzásai pótlására vagy az esetleges javítóvizsgák letételére is. (Erre augusztus második felében van lehetőség.)

Az adott évfolyam teljesítésének feltétele az összefüggő szakmai gyakorlat teljesítése, ezért azt célszerű legkésőbb július hónapban megszervezni.

 

A tanulói pénzbeli juttatás egy hónapra megállapított összege 29 055,- Ft, melynek egynegyede, minden megkezdett hét után jár a tanuló részére.

Ha a hét során csupán 1 nap gyakorlatot tölt le a tanuló, az is megkezdett hétnek számít, így a tanulót megilleti az egy hétre járó 7 264,- Ft.

A tanulói juttatás a gyakorlat letöltését követően készpénzben kifizethető (átvételi elismervénnyel), illetve a tanuló vagy törvényes képviselője bankszámlájára átutalható, befizethető.

A pénzbeli juttatás adómentes, a tanuló nem minősül biztosítottnak, így járulékfizetési kötelezettsége sem keletkezik. Biztosítási jogviszony hiányában a foglalkoztatónak nincs bejelentési kötelezettsége és nem kell szociális hozzájárulási adót sem fizetnie.

Az együttműködési megállapodás alapján fizetendő pénzbeli juttatás összegét az igazolatlanul mulasztott napok arányában csökkenteni kell. A tanuló az igazolatlan mulasztást pótolni köteles.

 

A képzőhely a gyakorlati képzés megkezdése előtt munkavédelmi-, balesetvédelmi-, tűzvédelmi oktatásban részesíti a tanulót, foglalkozási naplót vezet a gyakorlaton megvalósuló tevékenységekről, ismeri és alkalmazza a képzéshez kapcsolódó tantervet, programot, étkezési hozzájárulást biztosít a tanulónak a gyakorlati képzési napokon, valamint biztosítja a gyakorlathoz szükséges munkaruhát (ha az iskola nem vállalta át), védőruhát, szerszámokat.

 

Az iskolai rendszerű, államilag támogatott gyakorlati képzés szervezése esetén együttműködési megállapodás alapján a szakképzési hozzájárulási kötelezettségből 3.692 Ft/tanuló/nap igényelhető (bizonyos feltételek teljesülése esetén) a 1908-as nyomtatványon. (Azon napok vonatkozásában, amikor ténylegesen megvalósult a gyakorlati képzés, tehát a tanuló jelenléti ívet aláírta.)

Kedvezmény érvényesíthető a társasági adóból is, az adózás előtti eredmény csökkenthető tanulónként minden megkezdett hónap után havonta az adóév első napján érvényes minimálbér 12 százalékával.

 

Fontos, hogy a tanuló az együttműködési megállapodás függelékében feltüntetett időszakban töltse le a gyakorlatát. Ha változás történik, akkor az ellenjegyzett együttműködési megállapodást módosítani szükséges!

További kérdés esetén a kamara szakképzési tanácsadói segítenek!