Üdvözöljük a

Eljárási rend a szakmai vizsgaelnöki és vizsgabizottsági tagi megbízásra | Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Eljárási rend a szakmai vizsgaelnöki és vizsgabizottsági tagi megbízásra

A szakmai vizsgabizottsági elnök, illetve kamarai vizsgabizottsági tag kijelölésének és megbízásának eljárási rendje

 

Modulrendszerű szakmai vizsgáknál

 

A vizsgadelegálásért felelős területi kamarai munkatárs a vizsgacsoportonként összeállított jelentést megvizsgálja, és amennyiben az megfelel a hatályos jogszabályi előírásoknak, online jóváhagyja.

 

A szakmai vizsgák elnökét a vizsgadelegálásért felelős területi kamarai munkatárs a szakmacsoportonként és szakképesítésenként összeállított Országos Szakmai Vizsgaelnöki Névjegyzékből kéri fel. A kamarai vizsgabizottsági tagot a területileg illetékes kamara szakértői névjegyzékéből javasolja. Elsősorban azon személyek közül, akik szakmai vizsgaelnöki és vizsgabizottság tagi felkészítésen, továbbképzésen részt vettek.

 

A vizsgára való felkérés során a vizsgadelegálásért felelős területi kamarai munkatárs a vizsgabizottsági elnök, illetve kamarai vizsgabizottsági tag kiválasztásánál az alábbi szempontokat veszi figyelembe

- a vizsgabizottsági elnök, illetve kamarai vizsgabizottsági tag a vizsgára jelentkezést benyújtó személyekkel sem üzleti, sem hozzátartozói kapcsolatban nem áll,

- a vizsgabizottsági elnök, illetve kamarai vizsgabizottsági tag a vizsgaszervezést végző intézménynél nem oktat,

- a vizsgabizottsági elnök, illetve kamarai vizsgabizottsági tag jelenleg, ill. a vizsgát megelőző egy évben nem volt munkavégzésre irányuló jogviszonyban azzal a képzést folytató intézménnyel, amelyben a vizsgázó(k) vizsgára való felkészítése folyt,

- a vizsgabizottsági elnök, illetve kamarai vizsgabizottsági tag a vizsgaszervező-, illetve oktatásszervező helyek számára nem konkurenciát jelentő intézmény tulajdonosa, alkalmazottja,

- a 1700/2012. (XII.29.) Korm. határozat a közszférában alkalmazandó nyugdíjpolitikai elvekrő c. jogszabály alapján öregségi nyugdíjkorhatárt betöltő és az öregségi teljes nyugdíjhoz szükséges szolgálati időt megszerző vizsgabizottsági elnökkel, illetve kamarai vizsgabizottsági taggal költségvetési szervek esetén feladat ellátására megbízási vagy vállalkozási szerződés nem köthető, szakmai vizsgára nem delegálható.

 

 

A vizsgadelegálásért felelős területi kamarai munkatárs a javasolt szakmai vizsgabizottsági elnökkel, illetve kamarai vizsgabizottsági taggal a – www.isziir.hu weboldalon elérhető – névjegyzékben megjelölt telefonszámon egyezteti a szakmai vizsga idejét és helyét. Annak elfogadása esetén a létrejött megállapodás szerint elkészíti a weboldalról elérhető dokumentációt.

 

A szakmai vizsgaelnök, illetve kamarai vizsgabizottsági tag megbízólevelét az illetékes területi kereskedelmi és iparkamara (fő)titkára, szakképzési vezetője, illetőleg távollétükben a titkár által írásban megbízott személy jogosult aláírni.

 

A vizsgadelegálásért felelős területi kamarai munkatárs intézkedik a vizsgaelnök, illetve a kamarai vizsgabizottsági tag megbízólevelének és a kísérő dokumentációjának postázásáról.

A vizsgaelnöki, illetve kamarai vizsgabizottsági tag megbízásról a szakmai vizsga megkezdése előtt a területi kamarai munkatárs legalább 15 nappal értesíti a szakmai vizsgát szervező intézmény vezetőjét hagyományos postai úton.

 

Kivételt képeznek az indokolt és a rendkívüli esetek (pl. betegség, természeti katasztrófa, járvány stb.) miatt szükséges új elnöki és kamarai vizsgabizottsági tagi megbízások.

A szakmai vizsgát követő egy héten belül megküldött elnöki, illetve vizsgabizottsági tagi jelentés rögzítését a vizsgadelegálásért felelős területi kamarai munkatárs a jelentés leadása után az www.isziir.hu weboldalon rögzíti.

 

 

A rendkívüli esetekkel kapcsolatos eljárási szabályok

 

Váratlan esetben (pl. megbetegedés esetén) új vizsgabizottsági elnök, illetve kamarai vizsgabizottsági tag megbízása a területi kamara, az új vizsgabizottsági elnök, a kamarai vizsgabizottsági tag, illetve a területi kamara és a vizsgaszervező közötti, azonnali fax-levélváltással, elektronikusan történhet. A megbízólevelet ilyen esetekben is el kell küldeni, és azt csatolni kell a vizsgadokumentumokhoz.

 

Visszamondás esetén új vizsgabizottsági elnök, illetve kamarai vizsgabizottsági tag megbízása azonnali fax-levélváltással, illetve elektronikusan történik. Két indokolatlan visszamondás esetében az adott vizsgaidőszakban további megbízás nem adható ki.

A vizsgadelegálásért felelős területi kamarai munkatárs akadályoztatása esetén a területi kamara titkára által megbízott munkatárs intézkedik a vizsgaelnök, illetve kamarai vizsgabizottsági tag kijelöléséről.

 

Az a vizsgabizottsági tag, aki bejelentés nélkül nem vesz részt a vizsgán, rendszeresen visszamondja azokat, a vizsgákról szóló jelentést több esetben késéssel, vagy egyáltalán nem küldi vissza, meghatározott időszakra felfüggeszthető.

 

Ugyanazon szakképesítésben oktatást végző intézmény által egy adott vizsgahelyszínen szervezett vizsga vizsgaelnöki, illetve tagi feladatainak ellátásával egy személy évente legfeljebb két alkalommal bízható meg.

 

 

Az eljárás során keletkező dokumentumok modulrendszerű vizsgáknál

  1. Elnöki megbízás (területi kamarai fejléccel)
  2. Vizsgabizottság elnökének szóló titoktartási és összeférhetetlenségi nyilatkozat (területi kamarai fejléccel)
  3. Elnöki jelentés, vizsgaértékelés (területi kamarai fejléccel)
  4. Megbízás szakmai vizsgabizottsági tag feladatainak ellátására (területi kamarai fejléccel)
  5. Vizsgabizottsági tag jelentése (területi kamarai fejléccel)
  6. Vizsgabizottsági tagnak szóló titoktartási és összeférhetetlenségi nyilatkozat (területi kamarai fejléccel)
  7. Értesítés elnöki megbízásról vizsgaszervezőnek (területi kamarai fejléccel)
  8. Értesítés vizsgabizottsági tag megbízásról vizsgaszervezőnek (területi kamarai fejléccel)

 

 

 

Komplex szakmai vizsgáknál

 

A gazdasági kamara a a vizsgaidőszak elős napja vagy a vizsga első vizsgatevékenységének időpontja előtti 25, napig tehet javaslatot állami szakképzési és felnőttképzési szerv felé a megbízásokra. A vizsgadelegálásért felelős területi kamarai vizsgadelegáló munkatárs a javasolt szakmai vizsgabizottsági elnökkel, illetve kamarai vizsgabizottsági tagokkal a névjegyzékben megjelölt telefonszámon egyezteti a szakmai vizsga idejét és helyét.  Annak elfogadása esetén a létrejött megállapodás szerint kiválasztja a MINERVA Egységes Rendszert (MER)

 

Minden elektronikusan történik. Digitális aláírás hitelesíti a dokumentumokat. E-mailben kapnak értesítést mindenről az PMKH-tól.  A felhasználói profilokban elektronikus felületen érhetőek el a megbízások PDF formátumban a vizsgaidőszak első napja vagy a vizsga első vizsgatevékenységének időpontja előtt legalább tíz nappal. A vizsga utáni jelentés, értékelés is itt történik. Elektronikus felület használati útmutatója.

 

A 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet szerint:

„11. § (1) Az állami szakképzési és felnőttképzési szerv az iskolai rendszerű szakképzésben a vizsgaidőszak első napja, az iskolarendszeren kívüli szakképzésben a vizsga első vizsgatevékenységének időpontja előtt legalább tíz nappal az elektronikus felületen keresztül értesíti a vizsgaszervezőt a vizsgaelnök és a vizsgabizottság tagjainak megbízásáról.

(2) Ha a vizsga nyelve nem magyar, vagy a szakmai és vizsgakövetelmény a vizsgára bocsátás feltételeként középfokú nyelvvizsgát ír elő és a vizsga idegen nyelvi követelményeket is tartalmaz, a vizsgaelnöknek a vizsgáztatás nyelvéből felsőfokú állami nyelvvizsgával vagy azzal egyenértékű okirattal kell rendelkeznie.

(3) A vizsgaszervező alkalmazottja nem lehet vizsgaelnök abban az intézményben, amellyel közalkalmazotti jogviszonyban, munkaviszonyban vagy megbízási jogviszonyban áll.

(4) Nem lehet vizsgaelnök vagy - a képző intézmény által delegált vizsgabizottsági tag kivételével - a vizsgabizottság tagja az, aki a vizsgacsoportban szereplő vizsgázó oktatásában vagy a vizsgára történő felkészítésében közvetlenül részt vett.

(5)1 Nem lehet vizsgaelnök vagy a vizsgabizottság tagja az, aki a vizsgázónak a Polgári Törvénykönyv szerinti hozzátartozója.

(6) A vizsgaelnök és a vizsgabizottság tagjának megbízása az adott vizsgára szól. A vizsgabizottságban betöltött tisztség az arra vonatkozó megbízás elfogadásával jön létre.

12. § (1) Az állami szakképzési és felnőttképzési szerv a vizsgaszervező értesítésével egyidejűleg elektronikus úton értesíti a vizsgaelnököt és a vizsgabizottság tagjait a megbízásukról.

(2) Ha a vizsgaelnök vagy a vizsgabizottság tagja a megbízást nem tudja ellátni, köteles erről a megbízót haladéktalanul értesíteni.

(3) Az állami szakképzési és felnőttképzési szerv a megbízás lemondása esetén a szakképesítésért felelős miniszter egyidejű tájékoztatásával haladéktalanul és közvetlenül intézkedik az új vizsgaelnök vagy vizsgabizottsági tag kijelöléséről.

(4) A vizsgát nem lehet megkezdeni vagy a megkezdett vizsgát fel kell függeszteni mindaddig, amíg az új vizsgaelnök vagy vizsgabizottsági tag kijelölése meg nem történik."