Üdvözöljük a

A nyári összefüggő szakmai gyakorlat tudnivalói | Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

A nyári összefüggő szakmai gyakorlat tudnivalói

2016. május 19.

A 2016. évi nyári összefüggő szakmai gyakorlatok előkészítése már javában zajlik.

A tanulók gyakorlati képzése együttműködési megállapodás keretében történik a Szt. 56.§ (1) bekezdése alapján, mely együttműködés  a szakképző iskola és a gyakorlati képzésben részt vevő gazdálkodó szervezet között jön létre.  (A szervezet lehet a gyakorlati képzés feltételeivel részben vagy egészben rendelkező szakképzési hozzájárulásra kötelezett gazdálkodó szervezet vagy költségvetési szervként működő intézmény, alapítvány, egyesület, egyházi jogi személy fenntartásában működő intézmény).

 Az együttműködési megállapodást írásba kell foglalni, megkötése, módosítása a területi kamara ellenjegyzésével válik érvényessé.

 

Együttműködési megállapodással folyó képzésnél a gyakorlati képzés szervezője a szakképző iskola: az együttműködési megállapodás megkötését megelőzően és azt követően a nyilvántartást vezető szervvel együttműködve, folyamatosan ellenőrzi a gyakorlati képzés személyi és tárgyi feltételei meglétét a gyakorlati képzés feltételeivel részben vagy egészben rendelkező gyakorlati képzést folytató szervezetnél, valamint gondoskodik arról, hogy a tanuló gyakorlati képzése a szakképzési kerettantervnek megfelelően folyjon.

A szakképző iskola a gyakorlati képzés megkezdését megelőzően igazolást állít ki a gyakorlati képzés személyi és tárgyi feltételeinek meglétéről a gyakorlati képzést folytató szervezet részére.

A szakképző iskola az együttműködési megállapodást a gyakorlati képzés megkezdését megelőző tizenötödik napig küldi meg a nyilvántartást vezető szervnek.

 

Pénzbeli- és egyéb juttatások

 

A képzőhely az összefüggő szakmai gyakorlat időtartamára pénzbeli juttatást köteles fizetni (Szt. 63. § (1)bekezdése alapján, melynek havi összege nem lehet kevesebb a hónap első napján érvényes minimálbér tizenöt százalékának 1,3 szorosánál (2016. évben ez az összeg 21.645 Ft/hó).

A pénzbeli juttatás az összefüggő szakmai gyakorlaton töltött, valamennyi megkezdett hét után jár, heti összege a fizetendő pénzbeli juttatás havi összegének egynegyed része (5.411 Ft/hét). A juttatás összegét a mulasztott napok arányában csökkenteni kell, ha a tanuló a gyakorlatról igazolatlanul távol marad.

 

 Az 1995. évi CXVII. tv 1. sz. melléklete 4.11. pontja alapján az összefüggő szakmai gyakorlat időtartamára külön jogszabály szerint kötelezően kifizetett díjazás adómentes juttatás, a tanuló nem minősül biztosítottnak, így járulékfizetési kötelezettsége sem keletkezik. Biztosítási jogviszony hiányában a foglalkoztatónak nincs bejelentési kötelezettsége a T1041-es nyomtatványon és nem kell szociális hozzájárulási adót sem fizetnie.

 

A képzőhely munkavédelmi-, balesetvédelmi-, tűzvédelmi oktatásban részesíti a tanulót, foglalkozási naplót vezet a gyakorlaton megvalósuló tevékenységekről, ismeri és alkalmazza a képzéshez kapcsolódó tantervet, programot, étkezési hozzájárulást fizet a tanulónak a gyakorlati képzési napokon, valamint biztosítja a gyakorlathoz szükséges munkaruhát, védőruhát, szerszámokat.

Az összefüggő szakmai gyakorlat időbeni megszervezése

 

Az összefüggő szakmai gyakorlat megszervezésénél, megvalósításánál figyelembe kell venni a következőket:

 

  • A gyakorlatot 6.00 és 22.00 között folyamatosan kell megszervezni, fiatalkorú esetében a képzési idő napi 7 órát, nagykorú tanuló esetében pedig a napi 8 órát nem haladhatja meg.

Szakközépiskolai ágazati képzés esetén:

9. évfolyamon 70 óra (10 nap),

10. évfolyamon 105 óra (15 nap),

11. évfolyamon pedig 140 óra (20 nap).

 

  • pihenőidő biztosítását és a nyári szünet kiadását is figyelni kell, valamint lehetőséget kell biztosítani a tanulónak a hiányzásai pótlására vagy az esetleges javítóvizsgák letételére is. (Erre augusztus második felében van lehetőség.)

 

Az adott évfolyam teljesítésének feltétele az összefüggő szakmai gyakorlat teljesítése, ezért azt célszerű legkésőbb július hónapban megszervezni.

 

 A képzőhely szakképzési hozzájárulásának elszámolása

 

Csak az iskolai rendszerű, államilag támogatott gyakorlati képzés szervezése esetén lehetséges.

 

Az elszámolásnál figyelembe vehető alapnormatíva összegét minden évben a költségvetésről szóló törvény állapítja meg, 2016. évben ez az összeg 453 000 forint/fő/év.

 

Együttműködési megállapodás alapján folytatott gyakorlati képzésben érintett szakiskolai és/vagy szakközépiskolai ágazati tanuló esetében az elszámolásnál figyelembe vehető normatíva összegét egy napra meghatározva az alapnormatíva összegének 130-cal történő elosztásával kell kiszámítani: 453.000/130 = 3.485 Ft/tanuló/nap. (2011. évi CLV. törvény alapján)

A tárgyévre vonatkozó alapcsökkentő tétel éves összegét tanulónként a gyakorlati képzési normatíva összege és a tárgyévben teljesített gyakorlati képzési napok számának szorzata képezi.

Az együttműködési megállapodáshoz kapcsolódó csökkentő tétel a szakképzési hozzájárulás nulláig történő csökkentéséig vehető igénybe. (1608-as nyomtatvány 35. sora)

 

 Az egyéb szervezetek az együttműködési megállapodással történő gyakorlati képzés után nem jogosultak támogatást igénybe venni.

A Szt. 84. § (4) bekezdése szerint a nem szakképzési hozzájárulásra kötelezett gyakorlati képzést folytató szervezet esetén a szakképző iskola fenntartója a gyakorlati képzés együttműködési megállapodás alapján folyó időarányos részére az iskolai tanműhelyben folyó gyakorlati képzés finanszírozási feltételei szerint jogosult a költségvetési támogatásra és a gyakorlati képzésben részt vevő tanuló költségeit megtérítheti a gyakorlati képzést folytató szervezet részére a költségvetési támogatása terhére, az együttműködési megállapodásban rögzítettek szerint.